Biographies

PEDHATZUR FAMILY

OF ZEFAT

Home
History of Zefat

Descendants of Yona & Sarah

Yona Podhorzer-family tree

Sarah Kahana-Shapira-family tree

Pictures

Stories

Kleyzmer Music

Documents
Back
Oval: Back

Tombstones

Contact Us

 

 

 

                          

(56) רבי עזריאל לעמל כהנא-שפירא

        Rabbi Azriel Lemel Kahana-Shapira

 אב"ד פינסק. נפטר בשנת 1713.     back

(57) רבי אהרון שמואל כהנא-שפירא

         Rabbi Aharon Shmuel Kahana-Shapira

אב"ד שעברעשין ואגפיה, ופרנס ד' ארצות. הסכמותיו: בשנת תע"ג בועד יערוסלב על ספר "ברית עולם" (פפד"מ חע"ח) (חתימתו באה מיד אחרי חתימתו של ר' יהושע הלוי על ספר "דמשק אליעזר" למחותנו ר' אליעזר ב"ר יהודה "ראש ונגיד בגליל קרקא (יעסניץ, תפ"ג), על שו"ת בית אברהם לשארו ר' אברהם ב"ר יצחק הכהן (נכד הרבי ר' העשיל בקרקא) (ברלין תקי"ג), ובתוך הספר (בסוף קונט' גט כשר) יש גם תשובתו אל המחבר משנת תקי"ג.      back

(58) רבנו שם טוב הלוי

          Rabbenu Shem Tov HaLevi

מצאצאי שמואל הנביא ממשפחת היצהרי בן קהת בן לוי בן ישראל.     back

(59) רבי זרחיה הלוי

         Rabbi Zerahia HaLevi                   

 back

 

(60) רבי יצחק הלוי גירונדי

         Rabbi Itzhak HaLevi Girondi

נקרא על שם עיר הולדתו גירונדי. היה גדול בתורה ובפיוט וחיבר ספר בדיני ממון. ב"ספר המאור" מאת בנו זרחיה מובאת הקדמה ושיר לכבוד הבן מאת ר' יצחק. פיוטים רבים שלו נכנסו למחזור הספרדים. ב"ספר המאור" מובאת "מגילת הנחמה" שחיבר.    back

(61) רבי זרחיה הלוי (רז"ה)

Rabbi Zerahia HaLevi  

היה פוסק ומשורר ומגדולי חכמי התלמוד. נולד בשנת ד' תתפ"ה (1125) לערך, והיה בן למשפחה מפורסמת בגירונה, שנקראה "היצהרי". בגיל צעיר עזב עם הוריו מספרד לפרובאנס, למד בבית מדרש של חכמי נרבונה והיה תלמידו של רבי משה ב"ר יוסף מנרבונה. משם בא ללוניל רלמד מפי רבי משולם ב"ר יעקב.

ר' בנימין מטולידה שהיה בן דורו של רבנו זרחיה עבר במסעותיו בעיר לוניל סמוך לשנת 1165 והוא מתאר את חיי היהודים בעיר זו: "שם היה קהל קדוש מישראל המתעסקים בתורה יומם ולילה וכו', כל הבאים מארץ מרחק ללמוד תורה מפרנסים אותם, מלמדים אותם ומוצאים שם פרנסה ומלבוש מנת הקהל, כל ימי היותם בבית המדרש. לוח אנשים חכמים וקדושים בעלי מצוות עומדים בפרץ לכל אחיהם הקרובים והרחוקים".

רבי זרחיה קנה לו שם גדול בשדה המחקר התלמודי, עוד בנעוריו נודע כעילוי. בהיותו כבן 19 כבר חיבר את חיבורו הגדול "ספר המאור", שהרא השגות להלכות הרי"ץ (רבי יצחק אלפסי). "ספר המאור" לר' זרחיה מתחלק לשניים: "המאור הגדול" על סדר נזיקין ו"המאור הקטן" על סדר נשים. "ספר המאור" נדפס לראשונה בשנת 1552 בוונציה עם הרי"ץ. כהשלמה ל"ספר המאור" כחב את "ספר הצבא" על דרכי ההגיון התלמודי. ר' זרחיה היה גם פייטן בעל שעור קומה. סליחות וקינותיו נכנסו לתוך מחזור הספרדים וכמה מהן נמצאות בכתב יד. 

רבי זרחיה נפטר בשנת די תתקמ"ו (1186).     back

(62) רבי יוסף הלוי

         Rabbi Yosef HaLevi

 back

 

(63) רבי בנבנשתי הלוי

    Rabbi Benbenishti HaLevi

 back

 

(64) רבי יוסף הלוי

         Rabbi Yosef HaLevi

 back

 

(65) רבי בנבנשתי הלוי

          Rabbi Benbenishti HaLevi

 אחיהם של רבנו פנחס הלוי ורבנו אהרון הלוי (הרא"ה מברצלונה). רבנו פנחס הלוי, רבו של אחיו הצעיר ובנו אהרון הלוי (הרא"ה) היה פייטן. במחזורי הספרדים נמצאים פיוטים שלו בפזמון המתחיל ב"אסיר תקווה". רבנו פנחס נפטר ב- 1260.

מצד אמם הם מתיחסים למשפחת רבנו אשר (הרא"ש מלוניל), בנו של רבנו משולם מלוניל רבו של הראב"ד בעל ה"השגות". רבי בנימין מטולידה שעבר במסעותיו בעיר לוניל סמוך לשנת ד' תתקכ"ה (1165) קורא לרבי אשר "רבנו אשר הפרוש", והוא מספר עליו ש"פרש מעניני העולם ועובד על הספר יומם ולילה ומתענה ביום ואינו אוכל בשר והוא חכם גדול

תשובותיו ופסקיו הובאו הרבה בדרבי הפוסקים. רבנו אשר נפטר לפני שנת ד' תתק"ע (1210).

 back